slider_1410012015113811081301201514144601.png slider_1510012015105909511301201514144651.png slider_1609012015155611981301201514144703.png slider_1710012015113812191301201514144653.png

Chức năng và Nhiệm vụ 

Viện nghiên cứu Phát triển bền vững hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ sau:

1. Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

a) Xây dựng chiến lược, định hướng nghiên cứu và đào tạo liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường bền vững cho Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

b) Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc về khoa học cơ bản và các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, bao gồm: Khí tượng; Thủy văn; Tài nguyên nước; Môi trường; Đo đạc; Bản đồ; Quản lý đất đai; Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin và Viễn thám; Kinh tế tài nguyên và Môi trường; Địa chất, khoáng sản; Quản lý biển và hải đảo; Năng lượng tái tạo; Biến đổi khí hậu; Phát triển bền vững và các lĩnh vực khác có liên quan đến lĩnh vực khác có liên quan đến quản lý, thăm dò, đánh giá, khai thác, chế biến tài nguyên, bảo vệ môi trường. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

c) Đề xuất các hướng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường bền vững cho sinh viên và giảng viên.

d) Tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

e) Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

2. Công tác đào tạo

a) Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo, liên kết đào tạo sau đại học về tài nguyên và môi trường theo hướng bền vững. Phối hợp với các khoa liên quan, đào tạo nhân lực cho lĩnh vực nghiên cứu phát triển bền vững trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

b) Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận/ đồ án tốt nghiệp đại học, sau đại học cho lĩnh vực nghiên cứu phát triển bền vững trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

b.1. Lĩnh vực môi trường

 • Tư vấn môi trường: lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cho các dự án, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, thủ tục nghiệm thu môi trường cho các công trình xử lý chất thải, giấy đăng ký xả thải, đăng ký chủ nguồn thải cho các dự án.
 • Tư vấn về cung cấp thông tin như tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, nông nghiệp, đô thị vì phát triển bền vững.
 • Thiết kế, lập dự án, thi công, lắp đặt và chuyển giao công nghệ các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, tiếng ồn và chất thải rắn.
 • Khảo sát, đo đạc và đánh giá chất lượng môi trường nước, nước thải, không khí, khí thải, tiếng ồn, độ rung và môi trường đất.
 • Xây dựng chiến lược, quy hoạch môi trường, các chương trình môi trường khác, và lập dự án đầu tư cho các tỉnh, thành phố.
 • Xây dựng các phương án giảm thiểu, quản lý, triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng, kiểm toán năng lượng, kiểm toán môi trường cho các doanh nghiệp.
 • Xây dựng các phần mềm tin học tính toán lan truyền chất thải trong môi trường nước, không khí, đất và các ứng dụng khác phục vụ cho việc quy hoạch, dự báo và phòng ngừa ô nhiễm.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và hệ thống thông tin môi trường phục vụ cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và kiểm soát ô nhiễm.

b.2. Lĩnh vực Khí tượng – Thủy văn – Tài nguyên nước

 • Khảo sát, đo đạc, tính toán, chỉnh lý tài liệu khí tượng thủy văn phục vụ cho điều tra cơ bản cho các dự án;
 • Đánh giá trữ lượng tài nguyên nước;
 • Điều tra khai thác và đánh giá trữ lượng nước dưới đất;
 • Khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất.

b.3. Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

 • Đào tạo các chuyên đề về lĩnh vực môi trường (Luật Môi trường, Phân tích chất lượng môi trường, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải, kiểm toán môi trường, Sản xuất sạch hơn, các hệ thống quản lý…)
 • Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực địa chất: bảo trì vận hành giếng và kỹ thuật khoan, tin học ứng dụng trong địa chất, thí nghiệm viên, kỹ thuật viên.

b.4. Các lĩnh vực khác thuộc ngành Tài nguyên - môi trường

Các điều khoản khác sẽ được ban hành tùy thuộc vào nhu cầu thực tế

Danh sách bài viết liên quan

  Không có bài viết liên quan